لوراکس بزرگترین بانک آبجکت و آموزش در ایران - اسباب بازی

آبجکت اسباب بازی 1

توضیحات فارسی

عروسک خرس

توضیحات انگلیسی

3D BEAR MODEL

پسوند فایل

3D MAX

حجم فایل

40.35 مگابایت

لینک دانلود

banner

آبجکت اسباب بازی 10

توضیحات فارسی

این مجموعه شامل آبجکت اسباب بازی میباشد

توضیحات انگلیسی

toys

پسوند فایل

max

حجم فایل

1 مگابایت

لینک دانلود

جهت مشاهده لینک دانلود اشتراک ویژه خریداری نمایید

رمز فایل های فشرده

آبجکت اسباب بازی 11

توضیحات فارسی

این مجموعه شامل آبجکت اسباب بازی میباشد

توضیحات انگلیسی

toys

پسوند فایل

max

حجم فایل

9.80 مگابایت

لینک دانلود

جهت مشاهده لینک دانلود اشتراک ویژه خریداری نمایید

رمز فایل های فشرده

آبجکت اسباب بازی 12

توضیحات فارسی

این مجموعه شامل آبجکت اسباب بازی میباشد

توضیحات انگلیسی

toys

پسوند فایل

max

حجم فایل

1.41 مگابایت

لینک دانلود

جهت مشاهده لینک دانلود اشتراک ویژه خریداری نمایید

رمز فایل های فشرده

آبجکت اسباب بازی 13

توضیحات فارسی

این مجموعه شامل آبجکت اسباب بازی میباشد

توضیحات انگلیسی

toys

پسوند فایل

max

حجم فایل

1.13 مگابایت

لینک دانلود

جهت مشاهده لینک دانلود اشتراک ویژه خریداری نمایید

رمز فایل های فشرده

آبجکت اسباب بازی 14

توضیحات فارسی

این مجموعه شامل آبجکت اسباب بازی میباشد

توضیحات انگلیسی

toys

پسوند فایل

max | texture

حجم فایل

2.40 مگابایت

لینک دانلود

جهت مشاهده لینک دانلود اشتراک ویژه خریداری نمایید

رمز فایل های فشرده

آبجکت اسباب بازی 15

توضیحات فارسی

این مجموعه شامل آبجکت اسباب بازی میباشد

توضیحات انگلیسی

toys

پسوند فایل

max | texture

حجم فایل

6.94 مگابایت

لینک دانلود

جهت مشاهده لینک دانلود اشتراک ویژه خریداری نمایید

رمز فایل های فشرده

آبجکت اسباب بازی 16

توضیحات فارسی

این مجموعه شامل آبجکت اسباب بازی خرگوش با کیفیت بسیار بالا میباشد

توضیحات انگلیسی

Miffy

پسوند فایل

Max + obj + fbx + 3ds

حجم فایل

3.08 مگابایت

لینک دانلود

جهت مشاهده لینک دانلود اشتراک ویژه خریداری نمایید

رمز فایل های فشرده

آبجکت اسباب بازی 17

توضیحات فارسی

این مجموعه شامل آبجکت اسباب بازی ماشین با کیفیت بسیار بالا میباشد

توضیحات انگلیسی

classic pedal car

پسوند فایل

Max + obj + fbx + 3ds

حجم فایل

16.16 مگابایت

لینک دانلود

جهت مشاهده لینک دانلود اشتراک ویژه خریداری نمایید

رمز فایل های فشرده

آبجکت اسباب بازی 18

توضیحات فارسی

این مجموعه شامل آبجکت اسباب بازی ماشین با کیفیت بسیار بالا میباشد

توضیحات انگلیسی

Mini Toy Car

پسوند فایل

Max + obj + fbx + 3ds

حجم فایل

6.54 مگابایت

لینک دانلود

جهت مشاهده لینک دانلود اشتراک ویژه خریداری نمایید

رمز فایل های فشرده

آبجکت اسباب بازی 19

{KomentoDisable}

توضیحات فارسی

این مجموعه شامل آبجکت اسباب بازی موتور با کیفیت بسیار بالا میباشد

توضیحات انگلیسی

Toys

پسوند فایل

max + texture + obj + fbx

حجم فایل

18.62 مگابایت

لینک دانلود

جهت مشاهده لینک دانلود اشتراک ویژه خریداری نمایید

رمز فایل های فشرده

banner

آبجکت اسباب بازی 2

توضیحات فارسی

این مجموعه شامل اسباب بازی بسیار زیبا میباشد

توضیحات انگلیسی

Toys 2

پسوند فایل

Max + fbx + Texture

حجم فایل

16.26 مگابایت

لینک دانلود

رمز فایل های فشرده

banner

آبجکت اسباب بازی 20

توضیحات فارسی

این مجموعه شامل آبجکت اسباب بازی ( ماشین کنترلی ) با کیفیت بسیار بالا میباشد

توضیحات انگلیسی

Toys

پسوند فایل

max + texture + obj + fbx

حجم فایل

33.69 مگابایت

لینک دانلود

جهت مشاهده لینک دانلود اشتراک ویژه خریداری نمایید

رمز فایل های فشرده

banner
{KomentoDisable}

آبجکت اسباب بازی 21

توضیحات فارسی

این مجموعه شامل آبجکت اسباب بازی ( لگو ماشین ) با کیفیت بسیار بالا میباشد

توضیحات انگلیسی

Toys

پسوند فایل

max + texture + obj + fbx

حجم فایل

2 مگابایت

لینک دانلود

جهت مشاهده لینک دانلود اشتراک ویژه خریداری نمایید

رمز فایل های فشرده

banner
{KomentoDisable}

آبجکت اسباب بازی 22

توضیحات فارسی

این مجموعه شامل آبجکت اسباب بازی ( ماشین ) با کیفیت بسیار بالا میباشد

توضیحات انگلیسی

Toys

پسوند فایل

max + texture + obj + fbx

حجم فایل

8.17 مگابایت

لینک دانلود

جهت مشاهده لینک دانلود اشتراک ویژه خریداری نمایید

رمز فایل های فشرده

banner
{KomentoDisable}

آبجکت اسباب بازی 23

توضیحات فارسی

این مجموعه شامل آبجکت اسباب بازی ( لگو ماشین ) با کیفیت بسیار بالا میباشد

توضیحات انگلیسی

Toys

پسوند فایل

max + texture + obj + fbx

حجم فایل

8.84 مگابایت

لینک دانلود

جهت مشاهده لینک دانلود اشتراک ویژه خریداری نمایید

رمز فایل های فشرده

banner
{KomentoDisable}

آبجکت اسباب بازی 24

توضیحات فارسی

این مجموعه شامل آبجکت اسباب بازی ( لگو ماشین ) با کیفیت بسیار بالا میباشد

توضیحات انگلیسی

Toys

پسوند فایل

max + texture + obj + fbx

حجم فایل

10.64 مگابایت

لینک دانلود

جهت مشاهده لینک دانلود اشتراک ویژه خریداری نمایید

رمز فایل های فشرده

banner
{KomentoDisable}

آبجکت اسباب بازی 25

توضیحات فارسی

این مجموعه شامل آبجکت اسباب بازی ( هلی کوپتر) با کیفیت بسیار بالا میباشد

توضیحات انگلیسی

Toys

پسوند فایل

max + texture + obj + fbx

حجم فایل

15.66 مگابایت

لینک دانلود

جهت مشاهده لینک دانلود اشتراک ویژه خریداری نمایید

رمز فایل های فشرده

banner
{KomentoDisable}

آبجکت اسباب بازی 26

توضیحات فارسی

این مجموعه شامل آبجکت اسباب بازی ( لگو ماشین ) با کیفیت بسیار بالا میباشد

توضیحات انگلیسی

Toys

پسوند فایل

max + texture + obj + fbx

حجم فایل

13.85 مگابایت

لینک دانلود

جهت مشاهده لینک دانلود اشتراک ویژه خریداری نمایید

رمز فایل های فشرده

banner
{KomentoDisable}

آبجکت اسباب بازی 27

توضیحات فارسی

این مجموعه شامل آبجکت اسباب بازی ( لگو ماشین ) با کیفیت بسیار بالا میباشد

توضیحات انگلیسی

Toys

پسوند فایل

max + texture + obj + fbx

حجم فایل

26.27 مگابایت

لینک دانلود

جهت مشاهده لینک دانلود اشتراک ویژه خریداری نمایید

رمز فایل های فشرده

banner
{KomentoDisable}

بخش کاربری