لوراکس بزرگترین بانک آبجکت و آموزش در ایران - صندلی فضای بیرونی

آبجکت صندلی فضای بیرونی 1

توضیحات فارسی

این مجموعه شامل آبجکت صندلی فضای بیرونی با کیفیت بسیار بالا میباشد

توضیحات انگلیسی

Chaise Longue Valteck Teck 2011

پسوند فایل

Max - Texture

حجم فایل

44.71 مگابایت

لینک دانلود

جهت مشاهده لینک دانلود اشتراک ویژه خریداری نمایید

رمز فایل های فشرده

banner

آبجکت صندلی فضای بیرونی 10

توضیحات فارسی

این مجموعه شامل آبجکت صندلی مناسب فضای بیرونی با کیفیت بسیار بالا میباشد

توضیحات انگلیسی

Chair Outdoor

پسوند فایل

max / texture / obj

حجم فایل

21.57 مگابایت

لینک دانلود

جهت مشاهده لینک دانلود اشتراک ویژه خریداری نمایید

رمز فایل های فشرده

b
{KomentoDisable}

آبجکت صندلی فضای بیرونی 11

توضیحات فارسی

این مجموعه شامل آبجکت صندلی مناسب فضای بیرونی با کیفیت بسیار بالا میباشد

توضیحات انگلیسی

Chair Outdoor

پسوند فایل

max / texture

حجم فایل

6.29 مگابایت

لینک دانلود

جهت مشاهده لینک دانلود اشتراک ویژه خریداری نمایید

رمز فایل های فشرده

b
{KomentoDisable}

آبجکت صندلی فضای بیرونی 12

توضیحات فارسی

این مجموعه شامل آبجکت صندلی مناسب فضای بیرونی با کیفیت بسیار بالا میباشد

توضیحات انگلیسی

Chair Outdoor

پسوند فایل

max / texture

حجم فایل

2.91 مگابایت

لینک دانلود

جهت مشاهده لینک دانلود اشتراک ویژه خریداری نمایید

رمز فایل های فشرده

b
{KomentoDisable}

آبجکت صندلی فضای بیرونی 13

توضیحات فارسی

این مجموعه شامل آبجکت صندلی مناسب فضای بیرونی با کیفیت بسیار بالا میباشد

توضیحات انگلیسی

Chair Outdoor

پسوند فایل

max / texture

حجم فایل

2.70 مگابایت

لینک دانلود

جهت مشاهده لینک دانلود اشتراک ویژه خریداری نمایید

رمز فایل های فشرده

b
{KomentoDisable}

آبجکت صندلی فضای بیرونی 14

توضیحات فارسی

این مجموعه شامل آبجکت صندلی مناسب فضای بیرونی با کیفیت بسیار بالا میباشد

توضیحات انگلیسی

Chair Outdoor

پسوند فایل

max / texture

حجم فایل

5.61 مگابایت

لینک دانلود

جهت مشاهده لینک دانلود اشتراک ویژه خریداری نمایید

رمز فایل های فشرده

b
{KomentoDisable}

آبجکت صندلی فضای بیرونی 15

توضیحات فارسی

این مجموعه شامل آبجکت صندلی مناسب فضای بیرونی با کیفیت بسیار بالا میباشد

توضیحات انگلیسی

Chair Outdoor

پسوند فایل

max / texture

حجم فایل

3.34 مگابایت

لینک دانلود

جهت مشاهده لینک دانلود اشتراک ویژه خریداری نمایید

رمز فایل های فشرده

b
{KomentoDisable}

آبجکت صندلی فضای بیرونی 16

توضیحات فارسی

این مجموعه شامل آبجکت صندلی مناسب فضای بیرونی با کیفیت بسیار بالا میباشد

توضیحات انگلیسی

Chair Outdoor

پسوند فایل

max

حجم فایل

3.72 مگابایت

لینک دانلود

جهت مشاهده لینک دانلود اشتراک ویژه خریداری نمایید

رمز فایل های فشرده

b
{KomentoDisable}

آبجکت صندلی فضای بیرونی 17

توضیحات فارسی

این مجموعه شامل آبجکت صندلی مناسب فضای بیرونی با کیفیت بسیار بالا میباشد

توضیحات انگلیسی

Chair Outdoor

پسوند فایل

max / texture

حجم فایل

6.93 مگابایت

لینک دانلود

جهت مشاهده لینک دانلود اشتراک ویژه خریداری نمایید

رمز فایل های فشرده

b
{KomentoDisable}

آبجکت صندلی فضای بیرونی 18

توضیحات فارسی

این مجموعه شامل آبجکت صندلی مناسب فضای بیرونی با کیفیت بسیار بالا میباشد

توضیحات انگلیسی

Chair Outdoor

پسوند فایل

max / texture

حجم فایل

2.51 مگابایت

لینک دانلود

جهت مشاهده لینک دانلود اشتراک ویژه خریداری نمایید

رمز فایل های فشرده

b
{KomentoDisable}

آبجکت صندلی فضای بیرونی 2

توضیحات فارسی

این مجموعه شامل آبجکت صندلی ساحلی با کیفیت بسیار بالا میباشد

توضیحات انگلیسی

pier armchair outdoor

پسوند فایل

Max - Texture

حجم فایل

19.33 مگابایت

لینک دانلود

جهت مشاهده لینک دانلود اشتراک ویژه خریداری نمایید

رمز فایل های فشرده

banner

آبجکت صندلی فضای بیرونی 3

{KomentoDisable}

توضیحات فارسی

این مجموعه شامل 10 نمونه آبجکت صندلی مناسب فضای بیرونی با کیفیت بسیار بالا میباشد

توضیحات انگلیسی

Chair Outdoor

پسوند فایل

max + texture + fbx + obj

حجم فایل

28.24 مگابایت

لینک دانلود

جهت مشاهده لینک دانلود اشتراک ویژه خریداری نمایید

رمز فایل های فشرده

آبجکت صندلی فضای بیرونی 4

{KomentoDisable}

توضیحات فارسی

این مجموعه شامل آبجکت صندلی مناسب فضای بیرونی ( سواحل ) با کیفیت بسیار بالا میباشد

توضیحات انگلیسی

Chair Outdoor

پسوند فایل

max + texture + fbx + obj

حجم فایل

39.93 مگابایت

لینک دانلود

جهت مشاهده لینک دانلود اشتراک ویژه خریداری نمایید

رمز فایل های فشرده

آبجکت صندلی فضای بیرونی 5

توضیحات فارسی

این مجموعه شامل آبجکت صندلی مناسب فضای بیرونی ( سواحل ) با کیفیت بسیار بالا میباشد

توضیحات انگلیسی

Chair Outdoor

پسوند فایل

fbx / texture

حجم فایل

1.33 مگابایت

لینک دانلود

جهت مشاهده لینک دانلود اشتراک ویژه خریداری نمایید

رمز فایل های فشرده

b
{KomentoDisable}

آبجکت صندلی فضای بیرونی 6

توضیحات فارسی

این مجموعه شامل آبجکت صندلی مناسب فضای بیرونی ( صندلی تابخور ) با کیفیت بسیار بالا میباشد

توضیحات انگلیسی

Chair Outdoor

پسوند فایل

max + texture + fbx

حجم فایل

32.33 مگابایت

لینک دانلود

جهت مشاهده لینک دانلود اشتراک ویژه خریداری نمایید

رمز فایل های فشرده

{KomentoDisable}

آبجکت صندلی فضای بیرونی 7

توضیحات فارسی

این مجموعه شامل آبجکت صندلی مناسب فضای بیرونی ( صندلی چوبی ) با کیفیت بسیار بالا میباشد

توضیحات انگلیسی

Chair Outdoor

پسوند فایل

max + texture + mtl + obj

حجم فایل

35.90 مگابایت

لینک دانلود

جهت مشاهده لینک دانلود اشتراک ویژه خریداری نمایید

رمز فایل های فشرده

b
{KomentoDisable}

آبجکت صندلی فضای بیرونی 8

توضیحات فارسی

این مجموعه شامل آبجکت صندلی مناسب فضای بیرونی با کیفیت بسیار بالا میباشد

توضیحات انگلیسی

Chair Outdoor

پسوند فایل

max + texture + fbx

حجم فایل

39.86 مگابایت

لینک دانلود

جهت مشاهده لینک دانلود اشتراک ویژه خریداری نمایید

رمز فایل های فشرده

b
{KomentoDisable}

آبجکت صندلی فضای بیرونی 9

توضیحات فارسی

این مجموعه شامل آبجکت صندلی مناسب فضای بیرونی با کیفیت بسیار بالا میباشد

توضیحات انگلیسی

Chair Outdoor

پسوند فایل

max + texture + mtl + obj

حجم فایل

46.65 مگابایت

لینک دانلود

جهت مشاهده لینک دانلود اشتراک ویژه خریداری نمایید

رمز فایل های فشرده

b
{KomentoDisable}

بخش کاربری